Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN A DIFFERENT NOTE MUZIEKFESTIVAL 23 september 2023

Artikel 1 Definities 

1.1. “Organisatie”  betreft Stichting a Different Note, statutair gevestigd te Utrecht, KVK 719 347 58

1.2 “Evenement”  Een (mede) door de Organisatie georganiseerd evenement/festival, voorstelling, muziek  (uitvoering) en/of andere manifestatie in de ruimste zin des woords waarbij de opbrengst ten goede komt aan een vooraf gedefinieerd doel.

1.3 “Bezoeker”  Iedere natuurlijke (rechts)persoon die direct of indirect een overeenkomst met de Organisatie sluit door het kopen van een Toegangsbewijs of bijproduct voor een bepaald evenement.

1.4 “Terrein”  Elke feitelijke plaats waar het Evenement wordt gehouden alsmede alle gebieden, ruimten en velden daaromheen (inclusief parkeerplaatsen en aanlooproutes), die deel uitmaken van het complex waarbinnen het Evenement gehouden wordt alsmede de daaraan grenzende openbare weg waartoe de Organisatie op enigerlei wijze zakelijk gerechtigd is. 

1.5. “Toegangsbewijs”  Een door de Organisatie of door haar ingeschakelde derde verstrekt (digitaal) document of unieke barcode/code dat de Bezoeker recht op toegang geeft tot een door de Organisatie georganiseerd Evenement. 

1.6. “Bijproduct”  Een door de Organisatie of door haar ingeschakelde derde verstrekt (digitaal) document of unieke barcode/code dat de Bezoeker recht geeft op een reservering van een Bijproduct van een Evenement. Voorbeelden hiervan zijn; parkeertickets en lockers.  

Artikel 2 Toepasselijkheid 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (al dan niet middels een tussenpersoon tot stand gekomen) overeenkomsten waarbij de Organisatie direct of indirect partij is, alsmede alle daarop gebaseerde door de Organisatie te leveren diensten. 

2.2 Door aankoop of op andere wijze verkrijging van een Toegangsbewijs, dan wel betreding van het Terrein komt een overeenkomst tot stand en verklaart de Bezoeker zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden. 

2.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend wanneer de Organisatie zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard. 

2.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan. 

2.5 Uitdrukkelijk wordt door de Organisatie de door Bezoeker toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden verworpen.

2.6 Organisatie behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde versie van de Algemene Voorwaarden geldt vanaf het moment van publicatie. Publicatie zal geschieden via de online ticketshop van de Organisatie. 

Artikel 3 Toegangsbewijzen & Bijproducten

3.1 Uitsluitend Toegangsbewijzen en Bijproducten die verstrekt zijn door de Organisatie of door de Organisatie ingeschakelde of erkende derden worden door de Organisatie als geldig erkend. 

3.2 Aangeschafte Toegangsbewijzen en Bijproducten worden door de Organisatie niet teruggenomen en kunnen niet worden geruild. Evenmin vindt restitutie van het aankoopbedrag of transactie- & administratiekosten (fee) plaats.

3.3 Een Toegangsbewijs wordt eenmalig aan de Bezoeker verstrekt en geeft aan één Bezoeker eenmalig toegang tot het Evenement. Een Bijproduct wordt eveneens eenmalig verstrekt en geeft aan één bezoeker eenmalig een reservering voor een gekozen Bijproduct.

3.4 Een Toegangsbewijs is persoonlijk en verschaft slechts de houder van het Toegangsbewijs toegang tot het Evenement. De Bezoeker draagt zelf verantwoordelijkheid dat hij de houder blijft en het daaraan verbonden risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van zijn of haar Toegangsbewijs en of    Bijproduct. 

3.5 Een Toegangsbewijs en Bijproduct kan bestaan uit een door de Organisatie verstrekt (digitaal) document of een door de Organisatie verstrekte unieke barcode. 

3.6 Bij Toegangsbewijzen en Bijproducten met barcode zal de barcode gescand worden bij het Evenement. De Bezoeker is verantwoordelijk voor het weergeven en de leesbaarheid van de barcode op het Toegangsbewijs en/of Bijproduct. Indien de barcode slecht is afgedrukt, deze beschadigd, onleesbaar of slechts gedeeltelijk zichtbaar is, wordt toegang geweigerd (in geval Toegangsbewijs) en/of reservering geannuleerd (in geval Bijproduct) en worden documenten als ongeldig beschouwd. 

3.7 Indien een Bijproduct wordt gewijzigd en/of niet leverbaar is op een Evenement is de Organisatie gerechtigd deze te vervangen voor een vergelijkbaar Bijproduct. De Bezoeker heeft in dat geval geen recht op restitutie. Mocht het vergelijkbare Bijproduct een lagere verkoopprijs hebben als het originele Bijproduct, dan zal restitutie over het teveel betaalde bedrag plaatsvinden aan de originele koper. 

Indien een Bijproduct door de Organisatie wordt geannuleerd, zal de Organisatie over gaan tot restitutie van het aankoopbedrag zoals vermeld op het document aan de originele koper van het Bijproduct, exclusief eventuele transactie- & administratie/servicekosten en/of andere fee’s. 

Artikel 4 Verbod doorverkoop Toegangsbewijzen en Bijproducten

4.1 Het is de Bezoeker niet toegestaan Toegangsbewijzen en of Bijproducten voor een Evenement op enigerlei wijze aan derden door te verkopen en/of deze voor commerciële doeleinden op enigerlei wijze aan derden te verstrekken. Voor alle door de Organisatie ten gevolge van het overtreden van het in dit artikel gestelde geleden schade zal de Bezoeker aansprakelijk zijn.  

4.2 Bij overtreding van dit artikel is de Organisatie gerechtigd de koper van het Toegangsbewijs en/of    Bijproduct zoals in het voorgaande artikellid bedoeld, toegang tot het Evenement te weigeren/reservering van het Bijproduct te annuleren zonder dat de Organisatie gehouden is tot restitutie van het aankoopbedrag van het Toegangsbewijs of Bijproduct.

 

Artikel 5 Toegang, verblijf en veiligheid 

5.1 De Bezoeker dient om toegang te verkrijgen tot het Evenement/Terrein te beschikken over een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) en Toegangsbewijs. Legitimatie moet op verzoek getoond worden. 

5.2 Indien voor een Evenement een minimumleeftijd geldt verklaart de Bezoeker middels de  aankoop van het Toegangsbewijs dat hij/zij de voor dat Evenement gestelde minimumleeftijd heeft. 

5.3 De Organisatie is gerechtigd Bezoekers voorafgaand of tijdens de duur van het Evenement te fouilleren en de door de Bezoeker meegevoerde (hand)bagage te onderzoeken. Een bezoeker stemt uitdrukkelijk in met deze visitatie. Indien een bezoeker daaraan geen medewerking wil verlenen, wordt de Bezoeker toegang tot het Terrein ontzegt, zonder dat de Organisatie gehouden is tot restitutie van het aankoopbedrag van het Toegangsbewijs en eventuele Bijproducten.

5.4 Indien de Organisatie daarom verzoekt is de Bezoeker gehouden zich te legitimeren middels het tonen van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs). 

5.5 Gedurende zijn/haar verblijf op het Terrein dient de Bezoeker zich te gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts is de Bezoeker gehouden zich te gedragen conform de door de Organisatie gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het Evenement. De Bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van de Organisatie (waaronder begrepen maar niet beperkt tot het ordepersoneel) gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. 

5.6 De Organisatie is gerechtigd, zonder opgave van redenen, Bezoekers de toegang tot het Terrein te weigeren of van het Terrein te (doen) verwijderen indien een Bezoeker zich niet gedraagt conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel dan wel indien de Organisatie dit anderszins noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het Evenement. De Bezoeker heeft in dat geval geen recht op vergoeding van het aankoopbedrag van het Toegangsbewijs en eventuele Bijproducten.

5.7 Het is Bezoekers niet toegestaan om professionele foto film audio en/of andere  opnameapparatuur mee te nemen naar dan wel bij zich te dragen op het Terrein, op straffe van inbeslagname voor de duur van het Evenement. 

5.8 Het is Bezoekers niet toegestaan (huis)dieren, (hard)drugs dan wel hallucinerende middelen, (alcoholhoudende) dranken en etenswaren in welke verpakking dan ook, glaswerk, blik, plastic flessen, paraplu’s, selfiesticks, vuurwerk, (vuur)wapens, voertuigen, spuitbussen onder druk, vloeistoffen of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar dan wel bij zich te dragen op het Terrein, op straffe van inbeslagname zonder teruggave. Indien nodig zal de Politie ingelicht worden. 

5.9 Het is de Bezoeker niet toegestaan, tenzij hij/zij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisatie heeft verkregen, op het Terrein goederen van welke aard dan ook, te koop of te ruil aan te bieden, dan wel deze kosteloos aan derden te verschaffen. 

5.10 Bezoekers die tijdens het Evenement gebruik moeten maken van persoonlijk medicijngebruik dienen voorafgaand per e-mail toestemming te vragen aan de Organisatie. 

Het is de Bezoeker slechts toegestaan om medicijnen naar het Evenement mee te nemen, indien en voor zover de medicijnen nog in de originele en afgesloten verpakking zitten, zijn voorzien van de originele bijsluiter(s) en de Bezoeker concreet kan aantonen waarom deze medicijnen gebruikt moeten worden (middels doktersverklaring).  

Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan wel Organisatie gronden heeft om te twijfelen aan de getoonde medicijnen en/of intenties van de Bezoeker, gaat Organisatie over tot inbeslagname zonder teruggave. De Organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dit verband.

5.11 Het is de Bezoeker niet toegestaan de inventaris van het Terrein/Evenement op welke wijze dan ook aan te tasten en/of te beschadigen. Indien de Bezoeker op enige wijze schade toebrengt een deze inventaris is de Bezoeker gehouden deze schade te vergoeden en wordt aangifte gedaan bij de Politie. 

5.12 Een Bezoeker heeft na het verlaten van het Terrein geen toegang meer tot het Terrein. 

5.13 Gekochte consumptiemunten tijdens een Evenement zijn alleen geldig tijdens de  aangekondigde openingstijden van het Evenement. Gekochte consumptiemunten worden niet retour genomen en zijn niet inwisselbaar tegen geld. Gekochte giftcards van de gastheer waar het evenement plaatsvindt blijven geldig volgens de door deze gastheer vastgestelde voorwaarden en waarvoor Organisatie geen aansprakelijkheid aanvaardt.   

5.14 Gekochte producten via derden tijdens een Evenement kunnen niet retour genomen worden, of ingewisseld worden tegen geld door de Organisatie, noch is de Organisatie verantwoordelijk voor eventuele garanties op deze producten. 

5.15 Roken is op het Terrein verboden in alle binnen locaties/overdekte locaties. Roken is alleen toegestaan in de open buitenlucht op de aangegeven plaatsen. Bij Evenementen die in zijn geheel plaatsvinden op een binnen locatie mag uitsluitend gerookt worden in de daarvoor aanwezige rookruimtes. 

5.16 Het bezitten/nuttigen van alcoholhoudende drank op het Terrein is voor Bezoekers onder de 18 jaar verboden. 

5.17 Het is de Bezoeker, ongeacht zijn of haar leeftijd, niet toegestaan om alcoholhoudende drank (al dan niet tegen betaling) te verstrekken aan iemand die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft. 

5.18 Indien van toepassing worden gedurende het Evenement (beeld) opnamen gemaakt met beveiligingscamera’s. Deze opnamen worden tot 72 uur na het Evenement opgeslagen. De Organisatie kan bij calamiteiten deze opnamen afstaan aan derden als Politie en Justitie. 

5.19 Het is verboden om voor, tijdens of na een Evenement op of in de nabijheid van het Terrein reclame te maken voor andere evenementen of handelswaar zonder expliciete schriftelijke toestemming van de Organisatie op straffe van een schade vergoeding van € 5.000,= (zegge; vijfduizend euro).  

5.20 Tijdens het Evenement zal luide en versterkte muziek ten gehore worden gebracht. De Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het naar behoefte treffen van gehoor beschermende maatregelen. Bezoeker verklaart hiermee bekend te zijn. 

5.21 Bezoekers die het bepaalde in dit artikel van deze algemene voorwaarden overtreden dan wel aan enige bepaling medewerking weigeren, kan de toegang tot het Evenement worden geweigerd, dan wel deze Bezoekers kunnen door de Organisatie van het Terrein van het Evenement worden verwijderd, zonder dat de Organisatie gehouden is tot restitutie van het aankoopbedrag van het Toegangsbewijs en eventuele Bijproducten. Voor alle door de Organisatie ten gevolge van het overtreden van het in dit artikel gestelde geleden schade zal de Bezoeker aansprakelijk zijn.

 

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid   

6.1 Alle door de Organisatie dan wel door haar ingeschakelde derden gedane aanbiedingen,  (programma) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. De Organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door de Organisatie en door derden aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel fouten gemaakt bij de (voor)verkoop van Toegangsbewijzen / Bijproducten door derden, waaronder begrepen de voorverkoopadressen. 

6.2. Organisatie zal ernaar streven dat het programma van het Evenement zoveel mogelijk volgens aangekondigd schema zal worden uitgevoerd. Echter is de Organisatie nimmer aansprakelijk voor afwijkingen hierin en schade welke daardoor voor Bezoeker en of derden mocht ontstaan.

6.3 Het betreden van het Terrein en het bijwonen van het Evenement geschiedt door de Bezoekers op eigen risico. De Organisatie is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade of de Bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van de Organisatie, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor de Organisatie is verzekerd en voor zover deze schade door die betreffende verzekering wordt gedekt. De aansprakelijkheid van de Organisatie wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor: 

 1. Schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door de Organisatie ingeschakelde derden zoals leveranciers, huurders/pachters van delen van het Terrein en de door deze derden ingeschakelde personen.
  b. Schade ten gevolge van het niet opvolgen door de Bezoeker van door de Organisatie ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, veiligheid en fatsoen.
  c. Schade ontstaan door het bijwonen van het Evenement aan bijvoorbeeld het gehoor/of  gezichtsvermogen. 
  d. Schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Bezoeker toebehorende en naar het Terrein meegebrachte goederen. 
  e. (gevolg) Schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvang- en slottijden van het Evenement. 
  f. Schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Bezoekers van het Evenement. 
  g. Schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan de Organisatie houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van de Organisatie staat 
  h. Gevolgschade en indirecte (bedrijfs)schade aan de zijde van Bezoeker. 
  i. Schade ten gevolge van producten verstrekt, dan wel gekocht via derden op het Terrein. 

6.4. De Bezoeker is verplicht om ontstane schade binnen 48 uur na afloop van het Evenement te melden aan de Organisatie via jaapknoppert7@gmail. com op straffe van verval van enige aanspraak op schadevergoeding.  

6.5 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van werknemers van de Organisatie en/of door de Organisatie ingeschakelde derden.    

Artikel 7 Overmacht 

7.1 De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de Organisatie. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van de Organisatie onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen de Organisatie en de Bezoeker reeds als mogelijkheid te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in de Organisatie en/of op het Terrein, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer alsmede de omstandigheid dat een Evenement vanwege het feit dat de voor het Evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden. 

7.2  In geval van overmacht heeft de Organisatie het recht het Evenement te annuleren of te organiseren op een andere datum, zonder aansprakelijk te zijn voor enige door Bezoeker ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade.  

Artikel 8 Annulering of verplaatsing/aanpassingen van Evenement 

8.1 De Organisatie zal zich er voor inspannen het Evenement te doen plaatsvinden op de aangegeven locatie, op de aangegeven datum en het aangegeven tijdstip. 

8.2 Organisatie is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te wijzigen, te  combineren met een vergelijkbaar evenement, te verschuiven naar een andere datum en of andere locatie zonder aansprakelijk te zijn voor enige door Bezoeker ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade. Toegangsbewijzen en Bijproducten voor Evenementen die worden verplaatst blijven geldig voor de nieuwe datum.

Uitsluitend in geval van definitieve annulering van het Evenement zal de Organisatie aan de oorspronkelijke koper van het Toegangsbewijs/Bijproduct de op het Toegangsbewijs/Bijproduct vermelde prijs restitueren (ongeacht de prijs die de Bezoeker voor het Toegangsbewijs/Bijproduct heeft betaald), exclusief eventuele transactie- & administratie/servicekosten en/of andere fee’s. 

Indien de Organisatie het Evenement na aanvang (officiële openingstijd Evenement, zoals door de gemeente vergunt) annuleert, heeft de Bezoeker recht op restitutie van het Toegangsbewijs als dit  binnen 50% van de totale duur van het Evenement plaatsvindt. Hierna vervalt recht op restitutie volledig. 

8.3 Restitutie van gelden als bedoeld in lid 2 van dit artikel zal uitsluitend plaats vinden op verzoek van de Bezoeker, onder overlegging aan de Organisatie of een daartoe door haar aangewezen derde, van een geldig Toegangsbewijs/Bijproduct binnen 14 (veertien) dagen na de (eerste) dag waarop de annulering door of namens de Organisatie is bekendgemaakt. 

8.4 Indien de Organisatie dit om enigerlei reden wenselijk acht dan wel ingeval van overmacht is de Organisatie gerechtigd artiesten en/of geplande activiteiten die van te voren zijn aangekondigd te wijzigen zonder over te gaan tot restitutie zoals in lid 2 beschreven en zonder aansprakelijk te zijn voor enige door Bezoeker ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade. 

Artikel 9 Registratie 

9.1 De Organisatie is gerechtigd (beeld) opnamen van (delen van) het Evenement en de Bezoekers vast te leggen en deze opnamen te (doen) verveelvoudigen en (doen) openbaar maken middels tot de Organisatie beschikbare middelen/media alsmede derden toestemming te verlenen tot dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging. 
Hieronder wordt tevens begrepen de (beeld) opnamen van de beveiligingscamera’s in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid op het Terrein. 

9.2 Door betreding van het Terrein verklaart de Bezoeker zich eeuwigdurend, onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord met; 

 1. Opname en/of (her) gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en of afbeelding door middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio, foto & video opnamen en uitzending/distributie hiervan via huidige en/of toekomstige media technologieën.
  b. Openbaarmaking en verveelvoudiging van diens portret en lichaamskenmerken door de Organisatie of een door de Organisatie aangewezen derde, waarbij de Bezoeker uitdrukkelijk afstand doet van zijn recht zich tegen een dergelijke openbaarmaking te verzetten, ongeacht het medium of de context waarin of het commentaar waarmee dit plaatsvindt. De Organisatie noch de eventuele derde aan wie de Organisatie toestemming heeft gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake aan de Bezoeker enige vergoeding verschuldigd. 

Artikel 10 Rechten van Intellectueel eigendom 

10.1 Het is de Bezoeker niet toegestaan professionele beelden of geluidsopnamen te maken  zonder toestemming van de Organisatie van (delen van) het Evenement, op straffe van inbeslagname. In beslag genomen beeld en/of geluidsdragers zullen worden vernietigd. Het is Bezoeker niet toegestaan eventuele in weerwil van in de vorige zinsnede bepaalde tijdens het Evenement vervaardigde beeld en/of geluidsopnamen openbaar te maken en/of te verveelvoudigen dan wel aan derden ter openbaarmaking of verveelvoudiging af te staan. 

10.2 De Bezoeker is niet gerechtigd (delen van) het programma, posters, flyers, en of andere door de Organisatie geproduceerd (promotie)materiaal te verveelvoudigen dan wel op enige andere wijze inbreuk te maken op aan de Organisatie toebehorende rechten van intellectueel eigendom, waaronder maar niet beperkt tot merkenrechten, auteursrechten en handelsnaamrechten. 

10.3 De Bezoeker is bij overtreding van het in dit artikel bepaalde een onmiddellijk opeisbare, niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van € 50.000,= (vijftigduizend euro) verschuldigd, onverminderd het overige aan de Organisatie toekomende recht op schadevergoeding krachtens de wet. 

Artikel 11 Privacy en persoonsgegevens 

11.1 Door het sluiten van een overeenkomst met de Organisatie kunnen (persoon) gegevens van de Bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze gegevens kunnen door de Organisatie worden gebruikt voor het informeren van Bezoekers over haar evenementen. 

11.2 De Organisatie verwerkt persoonsgegevens van Bezoekers in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 12 Klachten 

12.1 Indien een Bezoeker onverhoopt een klacht heeft ter zake de uitvoering van de overeenkomst en/of de dienstverlening van de Organisatie, dan kan de Bezoeker hiervan schriftelijk melding maken door te e-mailen naar jaapknoppert7@gmail.com Klachten dienen uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na de datum van het Evenement bij de Organisatie te worden ingediend. 

Artikel 13 Slot bepalingen 

13.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Een nietige of anderszins ongeldige bepaling wordt geconverteerd in een wel geldige bepaling van zo veel mogelijk overeenkomstige strekking. De Organisatie is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. 

13.2 Alle geschillen van welke aard dan ook zullen worden voorgelegd aan de bevoegde  rechter te Utrecht. 

13.3 Geschillen zullen uitsluitend naar Nederlands recht worden beslecht.